Xyoo 2013-14, Fresno Unified School Board nrog rau Fresno Unified Teacher’s Association tau siv sij hawm ua ke kawm seb yam twg muaj kev cuam tshuam ntau tshaj rau tub kawm ntawv kev kawm tau hauv peb cov tsev kawm ntawv nws tau raug kawm tau poob qab rau ntau tiam neeg ntawm cov tub kawm ntawv.  Nov coj mus rau CBA Article 65 tso cai rau 40 tsev kawm ntawv los tsim sij hawm ntau ntxiv rau cov tub kawm ntawv thiab koom tes ntau ntxiv thiab kev kawm rau cov neeg khiav dej num.

  1. Ntxiv 30 feeb ntxiv tauj hnub rau cov tub kawm ntawv nrog lawv tus xib fwb
  2. Ntxiv txog li ntawm 80 xuaj moos ntxiv – 10 hnub rau cov xib fwb los koom tes ua ke los nkag rau seb tub kawm ntawv nyob rau qhov twg hauv lawv txoj kev kawm rau kev npaj txhi rau them qib.
  3. Them cov xib fwb rau kev sib zog ntxiv vim kev qhia ntaub ntawv hauv tsev kawm ntawv nrog cov cov thiab cov nyom nyuaj.

Nrog rau 30 feeb ntxiv rau cov tub kawm ntawv, ib tug tub kawm ntawv hauv ib lub Tsev Kawm Ntawv Tshwj Tseg tau txog li ntawm 18 hnub ntxiv ntawm kev qhia ntaub ntawv txhua lub xyoo piv rau lwm cov tub kawm ntawv.  Qhov nov tso cai rau tsev kawm ntawv tau los pib kaw qhov kev nrug tau tshwm sim.  Paub tias lwm lub sij hawm ib cag ntxiv sab nraum uas muaj tshwm sim, Tsev Kawm Ntawv Tshwj Tseg sij hawm ntxiv txawv raws li nws muaj nyob ntawm niam txiv thiab/los yog tub kawm ntawv los tuaj yeem muab kev koom tes rau sij hawm ntxiv.  Lub sij hawm nov yog ib feem ntawm lawv hnub kawm ntawv rau txhua tus me nyuam yaus.

Site NamePrincipalPhone
AddamsNatanska Valtierra457-2510
AnthonyKatie Navarrette457-2520
AynesworthCha Vang253-6410
BalderasToua Chang253-6420
BirneyKristina Montez248-7000
BurroughsLorena Federico253-6430
CalwaAntonio Sanchez457-2610
ColumbiaMike Rivard457-2630
Del MarNicole Woods248-7070
EasterbyNancy Her253-6440
EricsonTina Rodriguez253-6450
EwingRosalinda Torres253-6460
FremontJulie Johnson457-2910
GreenbergLinda M. Ramirez253-6550
HeatonLaura Gemetti457-2920
HidalgoXee Moua457-2930
HomanJackie Price457-2940
JacksonRodolfo Gonzalez457-2950
JeffersonJennifer Thomas457-2960
KingSummer Gaston-Gehris457-2970
KirkLaToya Tatum457-2980
LaneYi "Isabelle" Xiong253-6480
LincolnMarisa Favila457-3010
LowellJennifer Her-Yang457-3020
MayfairGay Ockey457-3140
MuirNicole Jones457-3150
NorsemanKevin Her253-6500
OlmosSherry Tharpe253-6620
PyleIsacc Villanueva248-7240
RoedingDebbie Duran248-7250
RowellAlice McClintock457-3200
SlaterKelli Wilkins248-7260
Vang PaoYua Lee457-3380
VikingChristie Yang248-7290
WebsterDenise Romero-Whittles457-3430
WilliamsBonifacio Sanchez248-7540
WilsonMeegan Grant248-7320
Winchell457-3440
WishonNoemi Parayno248-7330
WoltersMay Her248-7340
YosemiteNichole Horn457-3450
Back to top