Txoj Cai Txhua Tus Tub Kawm Ntawv Kawm Tau (ESSA) tseev kom California Department of Education (CDE) los muab kev txiav txim siab kev tsim nyog kawm rau Kev Txhawb Pab Txhij Txhua thiab Kev Txhim Kho (CSI) thiab Lwm Lub Hom Phiaj Txhawb Ntxiv thiab Kev Txhim Kho (ATSI) raws li cov lus teev tseg hauv California qhov ESSA State Plan. Cov tsev kawm ntawv yuav tsum muaj raws li cov lus teev tseg rau TSI los yog ATSI yuav tsum koom tes nrog cov neeg muaj feem los tsim thiab siv theem tsev kawm ntawv kev npaj los txhim kho tub kawm ntawv cov kev tshwm sim.

Lus qhia rau qhov kev xaiv, cov lus teev kev tsim nyog, qhov kev kawm tseev kom muaj, thiab txhawb pab rau CSI thiab ATSI muaj peev xwm nkag tau los ntawm CDE School Support lub chaw nruab ntug. Nplooj ntawv

CSI Schools

 • Addams Elementary
 • Addicott Elementary
 • Aynesworth Elementary
 • Cambridge Continuation High
 • DeWolf Continuation High
 • Fort Miller Middle
 • Fulton
 • Gaston Middle
 • Heaton Elementary
 • Phoenix Elementary
 • Phoenix Secondary
 • Tehipite Middle
 • Terronez Middle
 • Wilson Elementary

ATSI Schools

 • Ahwahnee Middle
 • Ayer Elementary
 • Anthony Elementary
 • Baird Middle
 • Bakman Elementary
 • Balderas Elementary
 • Birney Elementary
 • Bullard High
 • Bullard Talent K-8
 • Burroughs Elementary
 • Calwa Elementary
 • Centennial Elementary
 • Columbia Elementary
 • Computech Middle
 • Cooper Middle
 • Del Mar Elementary
 • Easterby Elementary
 • Eaton Elementary
 • Edison High
 • Ericson Elementary
 • Ewing Elementary
 • Figarden Elementary
 • Fremont Elementary
 • Fresno High
 • Gibson Elementary
 • Greenberg Elementary
 • Hamilton K-8
 • Hidalgo Elementary
 • Holland Elementary
 • Homan Elementary
 • Hoover High
 • Jackson Elementary
 • JE Young Academic Center
 • Jefferson Elementary
 • King Elementary
 • Kings Canyon Middle
 • Kirk Elementary
 • Kratt Elementary
 • Lane Elementary
 • Lawless Elementary
 • Leavenworth Elementary
 • Lincoln Elementary
 • Lowell Elementary
 • Malloch Elementary
 • Manchester GATE Elementary
 • Mayfair Elementary
 • McCardle Elementary
 • McLane High
 • Muir Elementary
 • Norseman Elementary
 • Olmos Elementary
 • Powers-Ginsburg Elementary
 • Pyle Elementary
 • Robinson Elementary
 • Roeding Elementary
 • Roosevelt High
 • Rowell Elementary
 • Scandinavian Middle
 • Sequoia Middle
 • Slater Elementary
 • Storey Elementary
 • Sunnyside High
 • Sunset Elementary
 • Tatarian Elementary
 • Tenaya Middle
 • Thomas Elementary
 • Tioga Middle
 • Turner Elementary
 • Vang Pao Elementary
 • Viking Elementary
 • Vinland Elementary
 • Wawona K-8
 • Webster Elementary
 • Williams Elementary
 • Winchell Elementary
 • Wolters Elementary
 • Yokomi Elementary
 • Yosemite Middle
2019–20 Public Release of Data File Letter – Title I, Part A (CA Dept of Education)
Targeted/Additional Targeted Support & Improvement – Title I, Part A (CA Dept of Education)
Back to top